2013 Jaarcijfers en toelichting

2013 Jaarcijfers en toelichting

Klik hieronder voor de jaarcijfers in PDF formaat.

Jaarrekening 2013 Stichting Aleksandr

Toelichting op de jaarrekening 2013.

Algemeen

In het jaar 2013 heeft de Stichting Aleksandr 4 goederentransporten naar Vinnitsia gerealiseerd. Daarmee is in totaal ruim 36 ton ziekenhuisgoederen, zowel inventaris als uitrusting, apparatuur en materiaal, naar een drietal ziekenhuizen in de stad Vinnitsia en de ook in deze stad gevestigde N.I. Pirogov medische universiteit gebracht. De betrokken ziekenhuizen zijn  het Vinnitsia Hospital nr. 2 (Emergency Hospital), het Vinnitsia Central District Hospital en het War Veterans Hospital. Veel van de naar Vinnitsia gebrachte goederen waren afkomstig van de in Utrecht gesloten ziekenhuizen Antonius Oudenrijn en Antonius Overvecht.

Verder heeft een oogarts een stage van 3 weken in het Academisch Ziekenhuis Maastricht gelopen en kon dank zij een royale subsidie van de Stichting Vaartsche Rijn een fraaie collectie oefenpoppen worden aangeschaft t.b.v. de medische universiteit die mede daardoor de beschikking heeft gekregen over het grootste en modernste oefenpoppencentrum van alle medische universiteiten in Oekraïne.

Balans

De Stichting Aleksandr bezit geen vaste activa, waarop afgeschreven moet worden.

De post ‘goederen in opslag‘ betreft ziekenhuisinventaris en -uitrusting die gratis zijn verkregen voor transport in 2014 naar Oekraiense ziekenhuizen.

De post ‘vooruitbetaalde kosten 2014 betreft het transport van de reeds voor 2014 verkregen goederen naar de opslag.

Voor zover het nadelig resultaat 2013 niet verrekend kon worden met de algemene reserve is het verrekend met een extra donatie ad € 1.390,20 van de voorzitter van onze stichting. Per saldo is het nadelig resultaat 2013 daardoor gelijk aan het voordelig resultaat van het boekjaar 2012. De algemene reserve is hiermede  verdwenen.

 

Staat van Baten en lasten.

Evenals in 2012 werd in 2013 weer een substantiële subsidie verkregen van de Stichting Beheerfonds Vaartsche Rijn. Uitgangspunt bij deze subsidies is dat de gelden bestemd zijn voor opleidingsdoelen of opleidingsgerelateerde projecten.

Het Adviesbedrijf Orchard Finance heeft een aantal jaren geleden besloten de kerstpakketten voor medewerkers af te schaffen en daarvoor in de plaats jaarlijks een goed doel, waarvoor de medewerkers voorstellen kunnen doen, te steunen met een bijdrage. Dit keer, eind 2012, is hierbij de keuze op de Stichting Aleksandr gevallen.

Uitgangspunt bij de transporten van hulpgoederen naar Oekraiense ziekenhuizen is dat de ontvangers substantieel bijdragen in de transportkosten, d.w.z. ca. € 3.000 per vrachtwagen.

De verkregen goederen worden door ons steeds opgehaald en later naar Oekraïne vervoerd  met bij Roordink Bedrijfswagens in Barneveld gehuurde transportbusjes, bakwagens en trekker-opleggercombinaties. Daarbij worden steeds duidelijke kortingen op de eigenlijke huurprijzen verkregen. Desalniettemin zijn de transportprijzen duidelijk gestegen sinds ons eerste transport in 2011.

Zoals hierboven al toegelicht is het nadelig exploitatieresultaat verrekend met de algemene reserve.