Beleidsplan

1. Algemeen.

Voor het bereiken van de doelstellingen van de Stichting Aleksandr is/zijn nodig:

 • contacten met ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen die de gewenste goederen ter beschikking kunnen stellen;
 • het verkrijgen van gebruikte en/of overtollige ziekenhuisapparatuur en -uitrusting, zorg- en hulpmiddelen, inventaris en materiaal;
 • het tijdelijk ter beschikking krijgen van ruimten voor de opslag van deze goederen;
 • het transporteren van deze goederen naar de opslagruimten en in een volgend stadium het (organiseren van het) transport naar de bestemming in Vinnitsia;
 • contacten met artsen en andere zorgprofessionals, die mogelijk bereid en in staat zouden zijn om als stagebegeleider op te treden, dan wel om een  training of masterclass in een ziekenhuis in Vinnitsia te verzorgen;
 • vrijwilligers om onbezoldigd het benodigde werk voor de Stichting Aleksandr te doen; •de financiën om de onkosten verbonden aan de diverse activiteiten te dekken.

1.1. Contacten met ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen.

Waar mogelijk worden contacten gelegd en onderhouden met (bij voorkeur de facilitaire diensten van) ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorgaanbieders, die mogelijk gebruikte en/of overtollige goederen beschikbaar kunnen stellen.

1.2. Het verwerven van goederen voor de ziekenhuizen in Vinnitsia.

Als een zorginstelling of andere instantie te kennen heeft gegeven goederen voor een ziekenhuis in Vinnitsia beschikbaar te hebben en het blijkt inderdaad om gewenste goederen te gaan, wordt een afspraak gemaakt om deze goederen op te halen en naar een tijdelijke opslag van de St.A. te transporteren. Eventueel kan er hierbij op worden gewezen dat het op deze wijze ruimen van afgedankte en/of overcomplete goederen de schenkende instelling kosten bespaart. Het op andere wijze afvoeren van die goederen zou namelijk aanzienlijke extra kosten vergen, zodat een bijdrage in de transportkosten van de St.A mogelijk te overwegen zou kunnen zijn..In principe zal de stichting over het algemeen niet betalen voor het verkrijgen van de goederen. Wel zal het mogelijk zijn dat in bepaalde gevallen specifieke goederen met daarvoor verkregen sponsorgelden worden aangekocht voor een ziekenhuis of de medische universiteit in Vinnitsia.

1.3.      Opslagruimten voor verkregen goederen.

Teneinde hoge kosten te vermijden wordt getracht de telkens tijdelijk benodigde opslagruimten zo veel mogelijk gratis ter beschikking te krijgen. Patijen die opslagruimte gratis ter beschikking stellen, kunnen als sponsor op de website worden vermeld.

1.4.      Goederentransport binnenslands en naar Vinnitsia, Oekraïne.

Doordat enkele vrachtwagenchauffeurs als vrijwilliger bij de stichting betrokken zijn en er goede contacten zijn met de afdeling Verhuur van Roordink Bedrijfswagencentrum in Barneveld, is het mogelijk het benodigde transport zowel binnenslands als naar Oekraïne in eigen beheer uit te voeren. Zo nodig zal echter ook gebruik worden gemaakt van commerciële transportbedrijven, hoewel dat meer risico’s zou kunnen impliceren.

1.5.Contacten met artsen en andere zorgprofessionals.

Waar mogelijk worden contacten gelegd en onderhouden met artsen en andere zorgprofessionals, die geïnteresseerd en in staat zijn om als begeleider op te treden bij een stage van een Oekraïense arts hier te lande, dan wel om een  training of masterclass voor artsen en anderen in een ziekenhuis in Vinnitsia te verzorgen.

1.6.Vrijwilligers om het werk voor de Stichting Aleksandr te doen.

De bestuursleden zijn vrijwilligers, evenals alle anderen die werkzaamheden voor de stichting verrichten. De bestuursleden zijn onderling geen familieleden van elkaar. Familieleden, vienden en bekenden van de bestuursleden kunnen vrijwilliger zijn, evenals anderen die daarvoor beschikbaar zijn. Alle werkzaamheden worden door de vrijwilligers onbezoldigd verricht.

1.7.Financiën; financieel beheer; beloningsbeleid.

 • De inkomsten van de stichting bestaan uit vrijwillige financiële steun en bijdragen, subsidies en sponsorbijdragen. De stichting kan aanvragen voor subsidiëring indienen bij daarvoor in aanmerking komende organisaties. Door verspreiding van de folder en via de website wordt getracht donateurs te werven. Voor (groepen) geïnteresseerden zullen desgewenst lezingen of presentaties worden verzorgd over de gezondheidszorg in Oekraïne en de situatie in de ziekenhuizen in Vinnitsia. Ook kunnen bepaalde activiteiten worden georganiseerd voor het verkrijgen van sponsorbijdragen.
 • Hoewel de ziekenhuizen in Vinnitsia bepaald armlastig zijn, is het uitgangspunt toch dat zij ieder steeds een bijdrage van tenminste 50% in de kosten van het voor hen bestemde goederentransport naar Vinnitsia betalen.
 • De lasten van de stichting bestaan uit de kosten van de goederentransporten binnenslands en naar Vinnitsia, de subsidiëring van de stages van Oekraïense artsen in Nederland, de aanschaf van specifieke goederen met speciaal daarvoor verkregen middelen, alsmede enige beheerskosten. Deze laatste worden zeer laag gehouden.
 • De stichting beschikt voor het financieel beheer over een bankrekening. Het beheer wordt gevoerd door de bestuursleden. Beschikbare financiële saldi worden in voorkomende gevallen tijdelijk op een spaarrekening weggezet ter verkrijging van enige rente-inkomsten.
 • De stichting heeft geen betaalde werknemers. Aan de bestuursleden of andere vrijwilligers worden geen persoonlijke onkosten vergoed, zoals bijv. een kilometervergoeding. Wel worden bij de transporten naar Vinnitsia de onkosten onderweg van de chauffeur-vrijwilligers vergoed, evenals een beperkte vergoeding voor gemiste bedrijfsdagen van een van hen.