Jaarcijfers 2014 en toelichting

Download de cijfers Jaarrekening 2014 Stichting Aleksandr

 

Toelichting op de jaarrekening 2014.

 

Algemeen.

In het jaar 2014 heeft de Stichting Aleksandr 3 goederentransporten naar Vinnitsia gerealiseerd. Daarmee is in totaal ca. 28 ton ziekenhuisgoederen, zowel inventaris als uitrusting, apparatuur en materiaal, naar een drietal ziekenhuizen in de stad Vinnitsia en de ook in deze stad gevestigde N.I. Pirogov medische universiteit gebracht. De betrokken ziekenhuizen zijn  het Vinnitsia Hospital nr. 2 (Emergency Hospital), het Vinnitsia Central District Hospital en het War Veterans Hospital. Een deel van de naar Vinnitsia gebrachte goederen was afkomstig van de Utrechtse Antonius ziekenhuizen.

Ook hebben weer twee specialisten uit ziekenhuizen in Vinnitsia stages van ieder 3 weken in het Antonius ziekenhuis gelopen. Dit betrof een jonge orthopedisch chirurg met een stage bij het nieuwe Antonius Ziekenhuis in Stichtse Rijn, en een wat oudere uroloog die zijn stage had bij Antonius Nieuwegein. Deze uroloog is in Vinnitsia chef de clinique urologie in een ziekenhuis en tevens verbonden aan de Pirogov medische universiteit t.b.v. de opleiding van urologen. Zijn plan was om terug in Vinnitsia uitgebreid college te gaan geven over zijn ervaringen hier.

Voorts was het de bedoeling dat een senior chirurg van het Antonius Ziekenhuis een masterclass chirurgie in een drietal ziekenhuizen in Vinnitsia zou gaan verzorgen. Daarbij benodigde apparatuur, een goed werkend diathermieapparaat, kon worden aangeschaft en meegenomen met een van de transporten, maar de masterclass zelf moest worden uitgesteld vanwege de politieke situatie in Oekraïne.

Zowel de stages als de aanschaf van de apparatuur voor de masterclass konden worden gerealiseerd dank zij een royale subsidie van de Stichting Vaartsche Rijn.

 

Balans.

De Stichting Aleksandr bezit geen vaste activa, waarop afgeschreven moet worden.

De post ‘goederen in opslag‘ betreft ziekenhuisinventaris en -uitrusting die gratis zijn verkregen voor transport in 2015 naar Oekraiense ziekenhuizen.

De post ‘vooruitbetaalde kosten 2015’ betreft het transport van de reeds voor 2015 verkregen goederen naar de opslag in Zeewolde. Deze opslag is om niet ter beschikking gesteld.

Voor zover het nadelig resultaat 2014 niet verrekend kon worden met bijdragen van de Oekraiense ziekenhuizen of een overschot op de subsidie van Vaartsche Rijn is het verrekend met een extra donatie ad € 5.383,22 van de voorzitter van onze stichting. Per saldo sluit het boekjaar 2014 daardoor zonder nadelig resultaat. De algemene reserve was in 2013 reeds verdwenen.

 

Staat van Baten en lasten.

Evenals in 2013 werd in 2014 weer een substantiële subsidie verkregen van de Stichting Beheerfonds Vaartsche Rijn. Uitgangspunt bij deze subsidies is dat de gelden bestemd zijn voor opleidingsdoelen of opleidingsgerelateerde projecten.

Uitgangspunt bij de transporten van hulpgoederen naar Oekraiense ziekenhuizen is dat de ontvangers substantieel bijdragen in de transportkosten, d.w.z. ca. € 3.000 per vrachtwagen.

De verkregen goederen worden door ons steeds opgehaald bij de instellingen, die ze beschikbaar stellen. Later worden ze dan naar Oekraïne vervoerd. Alle transporten zijn gerealiseerd met bij Roordink Bedrijfswagens in Barneveld gehuurde transportbusjes, bakwagens en trekker-opleggercombinaties. Daarbij zijn steeds duidelijke kortingen op de eigenlijke huurprijzen verkregen.

Zoals hierboven al toegelicht beschikt de stichting niet meer over een algemene reserve en is een nadelig exploitatieresultaat gecompenseerd door een extra donatie vanuit het bestuur van de stichting.